Aplikasi elektromagnetik, Liang Chi Shen, Jin Au Kong ; alih bahasa, Iwa Garniwa LIANG CHI SHEN Garniwa, Iwa text ind Elektromagnetik